สถิตินักเรียน 2562

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 10 5 15 2
ป.2 6 6 12 2
ป.3 4 6 10 1
ป.4 7 8 15 1
ป.5 3 2 5 1
ป.6 9 10 19 1
รวม 39 37 76 8

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.2/1 9 5 14 นางสาวกัลยา คำถา
ป.3/1 5 6 11 นางฉวีวรรณ อุตอิ่นแก้ว
ป.4/1 4 6 10
ป.5/1 7 8 15 นายเพิ่มพงษ์ ไฝขัน
ป.6/1 3 2 5 นางสาวอัญชิษฐา ประสันใจ
รวม 28 27 55